ประกาศ!! ขอเลื่อนการรายงานตัว ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง โดยวันและเวลารายงานตัวดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ 0-4375-4333 ต่อ 2353, 2352, 2351

nu.msu.ac.th โควตาช่อดอกปีบ โควตาที่คณะดำเนินการเอง